ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน” ได้รับเกียรติจากนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม