ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการประเมิน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจเป็นประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ กรรมการ อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง กรรมการและเลขานุการ และนางเดือนเพ็ญ สนแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม