ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEX ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ และนางสาวเบญลักษณ์ ชิดชาญชัย ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 31120 (ห้อง ครม.) ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม