ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอความเห็นชอบแผนการจัดหางบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอความเห็นชอบแผนบริการวิชาการคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอความเห็นชอบแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม