ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEXระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEX ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล กรรมการผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม กรรมการและเลขานุการ โดย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม