ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 จัดกิจกรรม ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 39 ได้จัดกิจกรรม “ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา” ให้กับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต เพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรรม โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะเยาวชน ทั้ง 320 คน และครูพี่เลี้ยง พร้อมจัดกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา โดยนำเยาวชน ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม ตามเส้นทางดังนี้ เข้าเยี่ยมชมกุโบร์ท่านเจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ชมวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวิหารพระมงคลบพิตร และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากคาบสมุทรมลายู สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” โดย นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ ความเข้าใจ บริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัวแทนจากเยาวชน ทั้ง 5 จังหวัด ยังได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรมความเป็นหนึ่งเดียว” ตลอดจนได้นำคณะเยาวชนศึกษาเรียนรู้ฐานเรียนรู้ฝึกอาชีพ ประกอบด้วยการสาธิตการทำโรตีสายไหม การสานปลาตะเพียน การทำขนมไทย และการทำอาหารพื้นเมือง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำกลับไปปรับใช้ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม