ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองนโยบายและแผน จัดอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน จัดอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องขออนุมัติโครงการ และการจองเงินในระบบ (รุ่นที่ 1) เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบวิธีการดำเนินงานและบริหารงบประมาณที่พัฒนาและปรับปรุงจากระบบเดิมให้เกิด ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าร่วมอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม