ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการพิธีเปิด วิทยากรโดย บุคลากรกองนโยบายและแผน ให้ความรู้ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาในการบันทึกโครงการ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้และสามารถจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสามารถบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ\ ในระบบ 3D ได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2561

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม