ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนเหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนเหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ร.ม.,ร.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร เพื่อถอดบทเรียน เหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้หลักทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม และให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้หลักการ และการนำแนวทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมไปใช้ จัดขึ้น ณ ห้อง 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและในรูปแบบ Online

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม