ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ จากกองบริการการศึกษา คือ นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค และนางสาวบัณฑิตา สอนดี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม