ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ใหญ่อารุณี วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม ดำเนินรายการโดย นายเพทาย เผือกผาสุข นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ เพื่อรับฟังประสบการณ์การรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการปรับตัวอยู่รอดได้กับทุกสถานการณ์ของอุทกภัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้สอน มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธารามอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม