ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งเรื่องเงินสนับสนุนค่าวัสดุ การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร แจ้งปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 แจ้งแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ AUN-QA และแจ้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม