ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณชัชวัสส์ ณ สงขลา อดีตคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้เรื่องนโยบายทางการเงินการคลัง และร่วมตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.อ.ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่อง ประเด็นการคลัง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การบริหารสัญญาและหลักประกันสัญญา และตอบข้อซักถาม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม