ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาครู” วิทยากรโดย อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาคบ่ายเป็นการชี้แจงกฎระเบียบ และแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนและโครงการพัฒนาสื่อ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม