ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมผู้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง เรื่องการขอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งการเขียนกำหนดการของกิจกรรม การขออนุมัติค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก รวมถึงการขอไปราชการในโครงการในระบบ บัญชี 3 มิติ

ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองนโยบายและแผน จัดอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง เรื่องการขอนุมัติโครงการพร้อมทั้งการเขียนกำหนดการของกิจกรรม การขออนุมัติค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก รวมถึงการขอไปราชการในโครงการในระบบ บัญชี 3 มิติ โดยมี นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม