ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 31 แห่ง การประชุมนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ประธานเครือข่ายสภาคณบดีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารและยกระดับการดำเนินงานของคณะ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขับเคลื่อนองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายสภาคณบดีฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่งรองประธานเครือข่ายสภาคณบดีฯ นอกจากนี้ในการประชุมยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษา:รูปแบบแนวโน้ม และทิศทางการปรับตัวสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม