ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานโบราณคดี “ความรู้ ความคิด ประสบการณ์การปฏิบัติงานโบราณคดีกับการต่อยอดงานโบราณคดีเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานโบราณคดี “ความรู้ ความคิด ประสบการณ์การปฏิบัติงานโบราณคดีกับการต่อยอดงานโบราณคดีเพื่อสังคม” ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระทางด้านโบราณคดี คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ เป็นวิทยากรการอบรม ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดประสบการณ์งานโบราณคดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลต่อโลกทัศน์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ให้กว้างขวางอันหมายรวมถึงการบูรณาการศาสตร์ที่จะส่งการศึกษาประวัติศาสตร์ มุมมองที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และงานโบราณคดี และประสบการณ์ของวิทยากรในการขุดค้น ขุดแต่งแหล่งโบราณคดีพื้นที่พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง รวมไปถึง บทบาทในการทวงคืนโบราณวัตถุอันเป็นผลจากงานขุดค้นทางโบราณคดีของวิทยากรจะเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา ส่งผลดีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม