ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “สังคมยุคใหม่กับเมืองมรดกโลก”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “สังคมยุคใหม่กับเมืองมรดกโลก” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ดร.จารึก ดาดี ผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินรายการโดย นายสุทธินันท์ วงศ์ภัทรนนท์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมในปัจจุบัน กับการปรับตัว และอนุรักษ์เมืองมรดกโลกจากผู้มีประสบการณ์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้สอน มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม