ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเฟ้นหาผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ “HUSO Excellence Leader Season 1”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเฟ้นหาผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ “HUSO Excellence Leader Season 1” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และ อาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการแสดงออก ความสามารถ และเพิ่มพูลความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่มีความสำคัญ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะ นำมาหนุนเสริม ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการนี้ ทั้งกิจกรรมการแสดงความสามารถ กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโดยคณาจารย์ภายในคณะ และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประกวด รางวัลชนะเลิศนางสาวปรมินทร์ ปานเจริญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอธิปพัฒน์ ชัยรัศม์ดลภัคสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจตุพร เกตุแก้ว สาขาวิชานิติศาสตร์ รางวัลชมเชย นางสาวชลธิชา สดับรส สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รางวัล Popular Vote นางสาวสุธิพร ไกลไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัล Social Media Award รางวัล the best perfect รางวัล Best Speech Award และรางวัล Personality Award นางสาวปรมินทร์ ปานเจริญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และรางวัล Activity Award นายอธิปพัฒน์ ชัยรัศม์ดลภัค สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยความร่วมมือจากทุกสาขาวิชา จึงมีส่วนให้การจัดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ในกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ HUSO Excellence Leader Season 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร้านหอมฉุนอยุธยา กระเพราโคขุนโบราณ ร้าน Cafe Amazon ตลาดแกรนด์ By อาจารย์กิ๊ฟท์ สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม