ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU กับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง โดยรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของบริษัท ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม