ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม กิจกรรมการนำเสนอผลงาน โครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยารายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม กิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ได้แก่ อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด สำหรับโครงการที่นำเสนอในภาคเรียนนี้ มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการจากนักศึกษา 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์ อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์อิสมาแอล เจะเล็ง อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเอกไทยอาสาเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าอาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) โดย กลุ่ม Grow and เก็บ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 โครงการใส่ใจสุขภาพใส่ใจคนที่คุณรัก โดย กลุ่ม Copium สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และโครงการแบ่งปันแอลกอฮอล์ โดย กลุ่ม Enjoy Group สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ทางคณาจารย์ผู้สอนและผู้จัดงานขอขอบคุณ นักศึกษาทุกท่านที่ได้ริเริ่มการดำเนินโครงการ รวมถึงการนำเสนอโครงการในกิจกรรมวันนี้ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นในการทำจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม และหวังว่ารายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่โครงการอื่นๆ เพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม