ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายประยูร อินสกุล ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายประยูร อินสกุล ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับประวัติ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 31 ปัจจุบันอายุ 57 ปี การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยณิวัฒนา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2563 - 2565 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2554 – 2556 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551 – 2554 สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม