ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1.อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 จำนวน 87 ราย 2.อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 จำนวน 18 ราย 3.เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 4.เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 5.เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบันและรองผู้อำนวยการสำนัก จากเงินงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6.อนุมัติงบประมาณเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง งบประมาณจำนวน 7,000,000 บาท 7.อนุมัติในหลักการผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย โดยให้ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติม และนำมาใส่ในเอกสารให้ครบถ้วน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม