ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีพร้อมด้วย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 โดยได้รับประเด็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม