ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประกวดเรื่องเล่าชุมชนสามเรือนและประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (เพลงส้มตำ)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ และอาจารย์ดาราพร ศรีม่วง เป็นตัวแทนสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัดสินการประกวดเรื่องเล่าชุมชนสามเรือน และประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (เพลงส้มตำ) ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป โดยมีนักเรียนตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม