ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประธานหลักสูตรประธานกลุ่มวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแกนคณะ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตรประธานกลุ่มวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแกนคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงรายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม