ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน ARU Music in the Park

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน ARU Music in the Park ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีการแสดงดนตรี การขับร้องประสานเสียง "โสนคอรัส" การแสดงดนตรีสร้างสรรค์บทเพลงแห่งสีสัน จากวง ARU Band โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษามีการแสดงดนตรีนอกห้องเรียน และการสร้างประสบการณ์การแสดงดนตรีให้นักศึกษา จัดขึ้น ณ บริเวณลานม้าหิน อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม