ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมการบรรยายพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ “การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทปัจจุบัน”

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ “การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้การบรรยายเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ “PUBLIC AD” ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ปฏิบัติงานจริงในประเด็นต่างๆ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เพิ่มเติมจากเนื้อหาในรายวิชาในหลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้อง 3005 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม