ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และบุคลากรภายใน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย กรรมการภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม กรรมการภายใน 6.อาจารย์สุนันทา คะเนนอก กรรมการภายใน 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการภายใน 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับการสัมภาษณ์และตอบข้อซักถาม โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการประเมินเท่ากับ 4.56

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม