ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับทุนการศึกษาจาก คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้ารับทุนการศึกษาจาก คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ iuDia Hotel พร้อมด้วย อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ นายเกียรติยศ ศรีสกุล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางนงคราญ คงสมทรง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนการศึกษาดังกล่าว คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร มีความประสงค์จะมอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยเป็นทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา และจะมอบจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสม โดยสาขาวิชาได้คัดเลือก นายกริชภูมินทร์ เครือทิม และนายอัสรา ตะวงษ์ เข้ารับทุนดังกล่าว สำหรับ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตรเป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชาวจีนสยาม มีผลงานสำคัญ เช่น เครื่องลายครามและธรรมเนียมการเล่นเครื่องโต๊ะบูชา กระเบื้องถ้วยกะลาแตก นายแม่ : ตำนานหญิงจีนสยาม สำเภาสยาม ตำนานเจ๊กบางกอกส่องลายครามสืบหาจีนกรุงศรี เป็นต้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม