ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเรื่อง “สตรีนักบริหารการพัฒนาชุมชนยุคใหม่” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 31020 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานบริการวิชาการและฝึกอบรม ร่วมกับสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเรื่อง “สตรีนักบริหารการพัฒนาชุมชนยุคใหม่” รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น กล่าวเปิดโครงการอบรม โดยมีอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและความเข้มแข็งขององค์กรสตรี เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร ด้านหลักนิติธรรม ด้านการเงินและบัญชี ให้กับผู้นำสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะมีการอบรมในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม