ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการให้คำปรึกษา และนางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักสุขศึกษา ประชุมร่วมกับ นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยในการนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้แก่นักศึกษา สนับสนุนการจัดระบบบริการในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาลคู่เครือข่ายเพื่อส่งต่อให้ดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม