ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด โดย ดร.บังอร เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม