ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566” ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ 1) พิจารณา (ร่าง) โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 2) พิจารณาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มจำนวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 3) พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม