ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (MOU) กับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม