ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ กิจกรรม “การเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นจากงานประเพณีและเทศกาล” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน มีความรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและให้นักศึกษาผู้จัดกิจกรรมมีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม