ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน :

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม