ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต คณะครู และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ที่เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียน การสอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อชุมชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม