ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย และให้นักศึกษาได้รู้จักรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จัดขึ้น ณ ห้อง 3004 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม