ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศให้แก่นิสิตฝึกงาน จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดปฐมนิเทศให้แก่นิสิตฝึกงาน จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปัญชิกา นิสัยหมั่น นางสาวขวัญชีวา โคตรอินทร์ และ นางสาวยุวดี ขันประโคน โดยมีกำหนดฝึกงานระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม