ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในนาม อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค และเพื่อให้การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามฯ จำนวน 62 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย จำนวน 55 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 แห่ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลาของความร่วมมือ 5 ปี โดยสำนักงานปลัดและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันกำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค 2. ขับเคลื่อนกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. ติดตามการดำเนินกิจกรรมและแผนงาน/โครงการในจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภูมิภาค

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม