ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรม "โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสีเขียว : การใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวงามนิจ อนุศาสนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม