ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 (TCU International e -Learning Conference 2018)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 (TCU International e -Learning Conference 2018) โดยมีนายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง นายวรพจน์ วรนุชนายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ และนายณเรศณ์ จิตรัตน์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม