ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่องานวิจัย “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อบรมให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม