ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง และนักศึกษาหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)” รุ่นที่ 10 จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในกรอบของกฎหมาย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด (นธป.10) นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน (นธป.10) นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นธป.10) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นธป.10) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (นธป.10) นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ กกต. ด้านสืบสวนสอบสวน รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นธป.10) และ ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (นธป.10) รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการจัดเสวนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมาย โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐ ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และท้องถิ่น และเป็นแนวทางบูรณาการตามแบบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรม และหลักประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการท้องถิ่น ลักษณะการใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิด และในช่วงท้ายได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม