ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานร่วมการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นางสาววิภา การภักดี นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม และนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เกิดการพัฒนา นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ตามเกณฑ์ EdPEx มีผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม