ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ณ อาคารสวนหลวงค้างคาว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะด้านการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีเนื้อหาอบรมเกี่ยวกับ Constructive Alignment การเชื่อมโยงจากผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) การเขียน LLO จาก CLO ที่เลือกมาด้วยการใช้ SMART LO การทำ Mapping KSA ที่เกี่ยวข้องกับ LLO แล้วตรวจสอบย้อนกลับ การระบุหลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ (Evidence of Learning) ที่สะท้อนให้เห็นถึง LLO การกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน (Assessment Purpose) และตัวอย่างการประเมินแต่ละประเภท กลยุทธ์การออกแบบการเรียนรู้ รูปแบบต่าง ๆ (Active Learning Strategies) และการออกแบบการเรียนรู้ Teaching and Learning Method ที่สอดคล้องกับ LO และ Evidence of Learningโดยมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม