ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการปฐมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อ และตรวจสุขภาพนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางไทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางวลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา การจัดงานครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนครหลวง และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางไทร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม