ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นปี 2562 ณ ห้อง 31021 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้คำแนะนำ ขั้นตอนวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปรับตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม