ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 และรุ่นปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 และรุ่นปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยกร กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย และแนวทางการเรียนการสอน เพื่อสำเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่กำหนด รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย กฎหมายเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษา หลักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และกระบวนการทำวิจัยและแหล่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ แนะนำการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการเผยแพร่บทความวิจัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและให้นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักกัน และช่วยเหลือกันในการขับเคลื่อนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งได้รับความรู้เพื่อเตรียมตัวเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการเผยแพร่บทความวิจัย จัดขึ้น ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม